Regulamin Szkoły Językowej StudyUp

§1 – Organizator

 1. Organizatorem „StudyUp” jest PRO AGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Cogito 11, 31-419 Kraków, Polska. Firma wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263472. Posiada numer NIP: 9452060005 oraz numer REGON: 120271660. Kapitał zakładowy firmy wynosi 5 000,00 zł.


§2 –
Definicje

 1. Kursant – osoba uczestnicząca w kursie językowym prowadzonym przez Organizatora.
 2. Kurs – cykl zajęć językowych organizowany przez Organizatorem.
 3. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Kursantem a Organizatorem.
 4. E-book – elektroniczna wersja książki lub innego materiału edukacyjnego dostępnego do pobrania i wyświetlania na urządzeniach elektronicznych.
 5. Sklep z e-bookami – platforma online prowadzona przez Organizatora, oferująca e-booki oraz inne materiały edukacyjne do zakupu i pobrania.


§3 – Kontakt ze Organizatorem

 1. Adres e-mail: [email protected]
 2. Adres do korespondencji: ul. Pana Cogito 11, 31-419 Kraków.
 3. Numer telefonu: +48 12 400 40 15, +48 800 003 040, +48 573 569 077
 4. Numer rachunku bankowego: 52 1140 2004 0000 3302 8384 1359.
 5. Kursant może porozumiewać się ze Organizatorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych wyżej.
 6. Kursant może porozumieć się telefonicznie z Organizatorem od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 20:00.


§4 – Zapisy

 1. Zapis na kurs odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora.
 2. Zapis jest uznawany za dokonany po wpłaceniu opłaty za zajęcia.
 3. Zapisując się Kursant zobowiązuje się do opłacenia wszystkich wymaganych opłat.
 4. Wysokość opłaty za zajęcia językowe wynika z aktualnie obowiązującego cennika.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku o zapis bez podania przyczyny.
 6. Wraz z wysłaniem formularza, Kursant oświadcza, iż wszystkie dane w nim zawarte są prawidłowe i jest świadomy(a) odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia.
 7. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Organizatora i Pośrednika.


§5 – Lekcja próbna

 1. Lekcja próbna ma na celu zapoznanie uczestnika z metodami nauczania, lektorem oraz ogólną formą zajęć oferowanych przez Organizatora.
 2. Każdy Kursant ma prawo do odbycia jednej lekcji próbnej. Lekcja próbna może zostać przeprowadzona tylko raz przez jednego uczestnika.
 3. Czas trwania lekcji próbnej wynosi 30 minut. W tym czasie uczestnik ma możliwość zadawania pytań, poznania swojego lektora oraz orientacji w zakresie tematów i metod, które będą dla niego najbardziej efektywne w dalszej nauce.
 4. Koszt lekcji próbnej wynosi 40 zł. Cena jest stała, niezależnie od wyboru lektora. Opłata za lekcję próbną jest jednorazowym zobowiązaniem i nie podlega zwrotowi.
 5. Lekcja próbna stanowi doskonałą okazję do oceny jakości oferowanych przez Organizatora kursów, bez konieczności zobowiązania się do dłuższej współpracy.
 6. Zapisy na lekcję próbną odbywają się zgodnie z dostępnością terminów i lektorów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w przypadku jego niedostępności w wyznaczonym terminie.


§6 – Darmowe ebooki

 1. Organizator oferuje uczestnikom możliwość otrzymania darmowych e-booków, które są dodatkowym materiałem edukacyjnym wspomagającym proces nauczania.
 2. Aby otrzymać darmowe e-booki, uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora lub w siedzibie Organizatora. W formularzu należy podać imię oraz adres e-mail uczestnika.
 3. Dodatkowo, w celu otrzymania darmowych e-booków, uczestnik musi wyrazić zgodę marketingową, co umożliwi Organizatorowi przesłanie na podany adres e-mail linku do pobrania e-booków oraz informacji marketingowych związanych z ofertą edukacyjną Organizatora.
 4. Wyrażenie zgody marketingowej jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania darmowych e-booków. Zgoda może być wycofana w każdym momencie, co jednak skutkuje brakiem możliwości otrzymania kolejnych darmowych e-booków.
 5. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych podanych przez uczestnika w formularzu.


§7 – Darmowe ebooki

 1. Organizator prowadzi sklep z e-bookami, dostępny na stronie internetowej Organizatora, oferując szeroki zakres e-booków edukacyjnych oraz innych materiałów do nauki języków obcych.
 2. Sklep z e-bookami umożliwia zakup elektronicznych wersji książek i innych materiałów edukacyjnych, które mogą być pobrane na urządzenie elektroniczne po dokonaniu płatności.
 3. Zakup e-booków w sklepie jest dobrowolny i nie jest warunkiem uczestnictwa w kursach organizowanych przez Organizatora.
 4. Wszystkie e-booki oferowane w sklepie są opisane w sposób umożliwiający uczestnikom zrozumienie ich zawartości i zakresu tematycznego przed dokonaniem zakupu.
 5. Płatności za e-booki można dokonywać za pośrednictwem bezpiecznych kanałów płatności dostępnych na stronie sklepu. Po zaksięgowaniu płatności, kupujący otrzyma link do pobrania zakupionych e-booków na podany adres e-mail.


§8 – Zawarcie umowy i opłaty

 1. Wypełnienie i wysłanie formularza wiążę się z obowiązkiem zapłaty wszystkich opłat.
 2. Na życzenie Kursanta w ciągu 3 miesięcy, licząc od miesiąca w którym nastąpiła wpłata, Organizator wystawi Paragon na osobę prywatną lub Fakturę VAT.
 3. Nauka języka obcego jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 28 Ustawa o VAT.
 4. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Słuchaczem/Uczestnikiem, a Organizatorem w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi Cyfrowej (lub Usług Cyfrowych) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć.
 6. Zawarcie Umowy z Organizatorem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, a Kursant zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 7. Umowy zawierane poprzez StudyUp są w języku polskim.


§9 – Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta Kursantowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


§10 – Procedura Reklamacyjna

 1. Jeżeli uczestnik kursu napotka problemy techniczne lub inne trudności w korzystaniu z przedmiotu umowy, ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi zawartymi w kodeksie cywilnym. Dla uczestników będących przedsiębiorcami, odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub elektronicznie na wskazane adresy Organizatora. Odpowiemy na reklamację w terminie do 14 dni roboczych. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza, że reklamacja zostanie uznana za zasadną. W przypadku uznania reklamacji, uczestnikowi zostaną zwrócone wpłacone środki.


§11 – Infolinia Organizatora

Organizator oferuję możliwość kontaktu telefonicznego pod numerami:

 • +48 12 400 40 15 – Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora
 • +48 800 003 040 – Połączenie bezpłatne
 • +48 573 569 077 – Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora

Wszystkie rozmowy są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych i dowodowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, zalecamy przerwanie połączenia. Złożenie wniosków za pośrednictwem linii telefonicznej nie jest możliwe.


§12 – Wiadomości informacyjne

Organizator oraz Pośrednik oferuje uczestnikom kursów bezpłatne usługi informacyjne poprzez wiadomości e-mail i/lub SMS. Organizator oraz Pośrednik nie bierze odpowiedzialności za niewysłane lub nie nadejście powiadomień do Kursanta.


§13 – Organizacja zajęć

 1. Zajęcia językowe odbywają się zdalnie za pomocą platform internetowych: Zoom lub Google Meet.
 2. Organizator przesyła kursantowi link do wybranej platformy, umożliwiający dostęp do planowanych zajęć. Link zostanie wysłany na adres e-mail podany przez kursanta w trakcie procesu rejestracji lub zapisu na zajęcia.
 3. Kursant zobowiązany jest do korzystania z aktualnej wersji platformy Zoom lub Google Meet oraz do posiadania stabilnego połączenia internetowego, które zapewni prawidłowy przebieg zajęć.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie kursanta, takie jak brak dostępu do Internetu, awarie sprzętu czy nieprawidłowe działanie platformy spowodowane przez kursanta.
 5. Kursant powinien dołączyć do zajęć na kilka minut przed planowanym rozpoczęciem, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo i że ma dostęp do materiałów oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia lekcji.
 6. W przypadku problemów z dostępem do zajęć lub związanych z platformą, kursant powinien jak najszybciej kontaktować się z Organizatorem w celu rozwiązania problemu.


§14 – Odwoływanie zajęć

 1. Kursant ma prawo do odwołania zaplanowanych zajęć bez ponoszenia dodatkowych opłat, pod warunkiem, że dokona tego co najmniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
 2. Odwołanie zajęć w terminie krótszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem skutkuje uznaniem tych zajęć za odbyte. W takim przypadku kursant nie ma prawa do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia ani do ich przesunięcia na inny termin.
 3. Aby odwołać zajęcia, kursant powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji, korzystając z dostarczonych mu środków komunikacji (e-mail, telefon).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z ważnych przyczyn. W takim przypadku kursant zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a opłacone zajęcia zostaną przeniesione na inny dostępny termin lub, za zgodą kursanta, zwrócone w pełnej kwocie.


§15 – Wymagania techniczne

 1. Do uczestnictwa w zajęciach, niezbędne są:  
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Google Chrome
  2.  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3.  włączona obsługa plików cookies,
  4.  włączona obsługa JavaScript 
  5. łącze internetowe o minimalnej przepustowości 15Mbps w dwóch kierunkach.
 2. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.


§16 – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przekazując swoje dane osobowe Organizatorowi, kursant wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy oraz w celach związanych z organizacją, promocją i rozliczaniem takich zajęć.
 2. Organizator przetwarzają dane osobowe kursanta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe kursanta są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zobowiązań Organizatora oraz korzystania z praw przysługujących kursantowi.
 4. Kursant ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Organizator zapewniają środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi lub przetwarzaniu danych osobowych kursanta.
 6. Dane osobowe kursanta są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań, a następnie są usuwane lub anonimizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku wyrażenia przez kursanta zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane te mogą być używane do przesyłania informacji o ofercie Organizatora, promocjach czy innych działaniach marketingowych. Kursant ma prawo w każdym momencie wycofać taką zgodę.


§17 – Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Regulaminie: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na oficjalnej stronie Pośrednika oraz przekazywane kursantom w formie pisemnej. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego publikacji, chyba że wskazane jest inne, krótsze lub dłuższe, termin.
 2. Organizator ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Kursanta niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania z zajęć, bez możliwości zwrotu dokonanych opłat.
 3. Rozstrzyganie sporów: Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji zajęć wynikającą z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku siły wyższej.
 5. Postanowienia końcowe: W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Data wejścia w życie Regulaminu: Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na oficjalnej stronie Organizatora.